mrk,Mrk,Mrk丶Bolg,Mrk技术博客,渗透测试,网络安全,信息安全,白帽,黑客,白帽黑客,白帽子Mrk丶Bolg

推动开源 推动网络安全
生活记录

道德经·第二章

mrk阅读(494)评论(0)赞(1)

天下皆知美之为美,斯恶已,皆知善之为善,斯不善已。 故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。 是以圣人处无为之事,行不言之教,万物作焉而不辞,生而不有,为而不恃,功成而弗居。 夫惟弗居,是以不去。

生活记录

道德经·第一章

mrk阅读(543)评论(0)赞(1)

道可道,非常道;名可名,非常名。 无名,天地之始,有名,万物之母。 故常无欲,以观其妙,常有欲,以观其徼。 此两者,同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。

Web安全及分享

闲谈关于Git信息泄露

mrk阅读(545)评论(0)赞(1)

这段时间一直在测试,挖掘git信息泄露,发现%90程序员都把敏感信息公开。 下面讲一下黑客利用方式: 1、入侵服务器,获得相关权限进一步横向渗透。 2、公司相关敏感信息泄露,包括员工信息,老板信息等及其他。 3、太多太多敏感东西泄露。 PS...